Nieuws

Laatste nieuws

Adviesbureau Hageman gaat verhuizen!

22 maart 2022

Na ruim 30 jaar op de huidige locatie aan de Polakweg te hebben gezeten, is het tijd voor vernieuwing! Adviesbureau Hageman verhuist omstreeks 1 juli 2022 naar het Chelsea gebouw aan de Laan van Zuidhoorn 70 te Rijswijk. Hier gaan wij de volledige 8e verdieping betrekken. Voordat het zover is, zal er eerst nog grondig worden verbouwd, waarbij er aandacht is voor kwaliteit en duurzaam materiaalgebruik. Foto's van de verbouwing volgen binnenkort.

Wij hopen u ook op onze nieuwe locatie te mogen ontvangen!

Dick Hordijk gestopt als hoofdredacteur van Cement

Per 1 januari 2022 heeft Dick zijn functie als hoofdredacteur van het vakblad Cement overgedragen aan prof.dr.ir. Max Hendriks, die hem eerder ook al is opgevolgd als hoogleraar betonconstructies aan de TU Delft (https://www.cementonline.nl/).

Dick is 10 jaar hoofdredacteur geweest en in het laatste nummer dat onder zijn leiding tot stand is gekomen (Cement 2021/8), heeft hij met een artikel een terugblik gegeven op wat er in die periode speelde bij de redactie (https://www.cementonline.nl/10-jaar-hoofdredacteur-cement).

Visie hoogleraren op breedplaatvloerenproblematiek

20 mei 2020

De breedplaatvloerenproblematiek houdt de gemoederen van velen bezig en heeft belangrijke consequenties voor diverse partijen. Mede naar aanleiding van berichten in de media heeft een aantal hoogleraren gemeend er goed aan te doen om met een artikel in Cement hun gezamenlijke visie op de problematiek te geven. Het artikel is te vinden op:

https://www.cementonline.nl/de-breedplaatvloerenproblematiek-uitgelicht

Recente berichten over de breedplaatvloerenproblematiek

6 april 2020

Naar aanleiding van de recente berichten over de breedplaatvloerenproblematiek, verwijzen wij u naar de antwoorden van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op een aantal vragen naar aanleiding van die berichten.

Seminar Breedplaatvloeren

18 september 2020

Afgelopen woensdag 18 september vond in Bunnik het ‘Seminar Breedplaatvloeren’ plaats. Tijdens dit evenement, georganiseerd door VN Constructeurs, Cement en Stufib, zijn diverse achtergronden van de breedplaatvloeren-problematiek en mogelijkheden voor versterken uitgebreid toegelicht. Het seminar, dat met circa 250 aanwezigen ‘uitverkocht’ was, stond onder leiding van dagvoorzitter prof. Theo Salet (decaan Bouwkunde TU/e). De volgende sprekers en onderwerpen stonden op het programma:

Welkom Theo Salet (TU/e)
Introductie en fasering Marcel Balk (Ministerie BZK)
Onderzoek breedplaatvloeren Simon Wijte (Hageman / TU/e)
Stappenplan Rudi Roijakkers (ABT / VNconstructeurs)
Proefbelastingen Paul Korthagen (IMd / VNconstructeurs)
Proeftuin Lelystad Annemarie Hoogervorst (Rijksvastgoedbedrijf) 
Diverse versterkingsmethoden Johan Galjaard (ABT), Jan Font Freide (RHDHV), Arno Melsen (Van Rossum en Dirk-Jan Kortman (IMd) en Dirk-Jan Kortman (IMd)
Experimenteel beproefde versterkingsmethoden Dick Hordijk (Hageman) en Mark Verbaten (ABT)
Juridische aspecten André Ubink (Ubink Rijs Advocaten)
Regelgeving nieuwbouw Gerrie Dieteren (TNO)

De presentaties van Simon Wijte en Dick Hordijk zijn via onderstaande links beschikbaar.

Presentatie Simon Wijte: Weerstand van het kritische detail bij bestaande breedplaatvloeren
Presentatie Dick Hordijk: Versterken breedplaatvloeren met korte ankers

Rapport onderzoek constructieve veiligheid van breedplaatvloeren in bestaande utiliteitsgebouwen beschikbaar

22 mei 2019

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is na optreden van de gedeeltelijke instorting van de parkeergarage bij Eindhoven Airport, door Adviesbureau Hageman onderzoek uitgevoerd naar de constructieve veiligheid van breedplaatvloeren in bestaande gebouwen. Het onderzoek is in samenwerking met TNO uitgevoerd. Dit onderzoek heeft in 2017 op basis van voorlopige inzichten, reeds geleid tot het uitbrengen van een stappenplan, waarbij vloeren met breedplaten van zelfverdichtend beton die niet waren bewerkt nader moeten worden beoordeeld. Nu is de afrondende rapportage van het onderzoek beschikbaar.

In het rapport is een samenvatting opgenomen van literatuur, waarin het gedrag van breedplaatvloeren bij de naad tussen twee breedplaten wordt beschreven. Hierbij bleek dat reeds in 2003 in Denemarken experimenten zijn uitgevoerd waarbij een bezwijken gelijk aan dat bij het onderzoek ‘Eindhoven Airport’ is gevonden. Ook zijn de resultaten van nieuw experimenteel onderzoek, dat in het Structures Laboratory van de TU/e is uitgevoerd, beschreven. In totaal zijn de resultaten van 51 experimenten beschouwd.

Uit de analyse van de resultaten van het experimentele onderzoek volgt dat het uitvoeren van een beoordeling niet meer beperkt kan blijven tot de vloeren waarbij breedplaten van zelfverdichtend beton met een niet bewerkt oppervlak zijn toegepast. Ook breedplaatvloeren met andere type breedplaten waarbij sprake is van een primaire krachtsafdracht over de doorsneden bij naden tussen de breedplaten moeten worden beoordeeld. Bij de beoordeling van de constructie kan de weerstand van het kritische vloerdetail worden bepaald bij twee bezwijkmechanismen:

  • het afschuiven van het aansluitvlak tussen de breedplaat en de druklaag;
  • het uittrekken van de tralieligger uit de breedplaat.

De hierbij gevonden grootste weerstand mag worden gebruikt.

Voor beide mechanismen zijn rekenregels beschreven. In het rapport is als leidraad bij de beoordeling van de breedplaatvloeren een stappenplan beschreven. Dit stappenplan 2019, dat het stappenplan 2017 vervangt,  is ook in een separate notitie beschikbaar. De diverse documenten zijn te downloaden via de onderstaande link:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/beoordeling-gebouwen-met-breedplaatvloeren

De in het rapport beschreven rekenregels zijn uitsluitend bedoeld voor het beoordelen van bestaande gebouwen met breedplaatvloeren. De rekenregels zijn niet bestemd voor het ontwerp van nieuwe gebouwen, daarvoor wordt door de normcommissie Betonconstructies op dit moment gewerkt aan verbeterde rekenregels.

Dick Hordijk stopt bij de TU Delft

16 januari 2019

Na zeventien jaar hoogleraar Betonconstructies te zijn geweest bij respectievelijk de TU Eindhoven en de TU Delft, stopt collega Dick Hordijk per 1 maart 2019 met zijn werkzaamheden aan de universiteit. Vanaf die datum zal Dick zich weer volledig richten op zijn werk bij Adviesbureau Hageman.

Dick kijkt met een goed gevoel terug op zijn periode als hoogleraar Betonconstructies. Hij heeft zich in die tijd met veel plezier ingezet voor onderzoek en onderwijs op betongebied en heeft genoten van de samenwerking met studenten, promovendi en de collega’s op de TU. Hopelijk weet de TU Delft snel een goede opvolg(st)er te vinden voor het voor de maatschappij zeer belangrijke vakgebied Betonconstructies.

Met deze stap hoopt Dick in de laatste jaren van zijn carrière ook meer tijd te hebben voor zijn familie. 

Toelichting bij het informatiedocument beoordeling veiligheid breedplaatvloeren

2 januari 2018

Voor de beoordeling van de constructieve veiligheid van breedplaatvloeren is door Adviesbureau Hageman in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een informatiedocument opgesteld. Dit informatiedocument is tot stand gekomen na ruggespraak met vertegenwoordigers van COBC, TNO, AB-FAB, het Rijksvastgoedbedrijf, VN-Constructeurs en Bouwend Nederland. Inmiddels wordt de beoordelingsmethodiek, die in het informatiedocument is beschreven, door veel partijen gebruikt.

In het informatiedocument is een stappenplan voor de beoordeling opgenomen. Naar aanleiding van vragen vanuit de praktijk, is op verzoek van het ministerie van BZK door Adviesbureau Hageman een toelichting op onderdelen van dit stappenplan gegeven. Deze toelichting is tot stand gekomen in overleg met vertegenwoordigers van de eerder genoemde partijen.

Het informatiedocument "Onderzoek constructieve veiligheid breedplaatvloeren in bestaande bouwwerken opgeleverd na 1999", d.d. 5 oktober 2017 vindt u hier.

Het document “Toelichting op informatiedocument beoordeling constructieve veiligheid breedplaatvloeren”, d.d. 21 december 2017 vindt u hier.

Informatiedocument beoordeling constructieve veiligheid breedplaatvloeren bestaande bouw

9 oktober 2017

Eind mei 2017 is de in aanbouw zijnde parkeergarage MPB1 op Eindhoven Airport gedeeltelijk ingestort. Adviesbureau Hageman heeft in opdracht van aannemer BAM een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de oorzaak van deze instorting. Uit het onderzoek is geconcludeerd, dat de vloeren die zijn uitgevoerd met breedplaten in bepaalde gevallen onveilig kunnen zijn. Hierdoor is de vraag ontstaan of bestaande bouwwerken met breedplaten wel voldoende veilig zijn.

Adviesbureau Hageman heeft op verzoek van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een informatiedocument opgesteld waarin een stappenplan is opgenomen voor de beoordeling van bestaande gebouwen met breedplaatvloeren. Het document is tot stand gekomen na ruggespraak met vertegenwoordigers van COBc, TNO, AB-FAB, het Rijksvastgoedbedrijf, VNConstructeurs en Bouwend Nederland. Voor de meest urgente situaties zijn ook maatregelen voorgesteld. Gemeenten, bouwbedrijven, constructeurs en leveranciers zijn hierover op maandag 9 oktober door BZK geïnformeerd.

Het informatiedocument "Onderzoek constructieve veiligheid breedplaatvloeren in bestaande bouwwerken opgeleverd na 1999" vindt u hier.

Voor het beoordelen van de constructieve veiligheid van constructies waarin breedplaatvloeren zijn toegepast, is een stappenplan opgesteld. Het stappenplan – waarin geen onderscheid is gemaakt tussen breedplaatvloeren met of zonder gewichtsbesparende elementen – is toegelicht in het informatiedocument.

VARCE 12 Detaillering aansluitvlak breedplaatvloeren

28 september 2017

Naar aanleiding van de het gedeeltelijk bezwijken van de constructie van de parkeergarage bij Eindhoven Airport, ontstaan er vragen over hoe het aansluitvlak tussen breedplaatvloer en druklaag moet worden gedetailleerd. De 39e vraag in de VARCE-rubriek geeft antwoord.

VRAAG 39 - Aansluitvlak breedplaatvloeren

Uit het onderzoek naar de oorzaak van het gedeeltelijk bezwijken van de constructie van de parkeergarage bij Eindhoven Airport is naar voren gekomen dat de momentweerstand van de breedplaatvloer ter plaatse van een naad tussen de breedplaten met optredende positieve momenten onvoldoende was. Eén van de redenen hiervoor is dat de schuifsterkte van het aansluitvlak onvoldoende was om de afschuifkracht die door het aansluitvlak moest worden overgedragen van de druklaag naar de breedplaat te weerstaan.

Hoe moet bij een dergelijke situatie het aansluitvlak worden getoetst en gedetailleerd?

https://www.cementonline.nl/varce-12-detaillering-aansluitvlak-breedplaatvloeren

(let op: vraag en antwoord zijn niet opgesteld voor het beoordelen van bestaande bouw!)

Gedeeltelijk bezwijken Parkeergarage Eindhoven Airport

25 september 2017

Adviesbureau Hageman heeft in opdracht van BAM Bouw en Techniek een onderzoek uitgevoerd naar de oorzaak van het gedeeltelijk bezwijken van de constructie van de in aanbouw zijnde parkeergarage van Eindhoven Airport. Een gedeelte van de betonconstructie is op zaterdagavond 27 mei jl. aan het begin van de avond ingestort. 

De resultaten van dit onderzoek zijn vandaag, gezamenlijk met de resultaten van TNO die onderzoek voor Eindhoven Airport heeft uitgevoerd, gepresenteerd. Beide onderzoeken leiden tot dezelfde conclusie, namelijk dat de constructie is bezweken door een gebrek aan voldoende weerstand in de constructie van de 4e verdiepingsvloer (dakvloer). Ten behoeve van het onderzoek is door Hageman experimenteel onderzoek uitgevoerd naar de eigenschappen van de vloer in het Structures Laboratory Eindhoven van de TU/e. 

De rapporten van TNO en Hageman zijn beschikbaar via de sites van BAM en Eindhoven Airport. De presentatie van Simon Wijte vindt u hier.

Studiemiddag over de nieuwe Beoordelingsrichtlijn BRL3201

15 februari 2017

Recent is de nieuwe versie van de Beoordelingsrichtlijn 3201 verschenen. Deze geheel nieuwe versie bestaat uit twee delen, namelijk: 

Een belangrijk verschil met de vorige versie van de BRL 3201 is dat niet de uitvoeringstechnieken voor betonreparatie centraal staan, maar dat er een onderscheid is gemaakt tussen esthetisch, technisch en het constructief repareren van beton.

Op woensdag 15 februari aanstaande organiseert de VBR (de Vereniging van Gecertificeerde Betonreparatiebedrijven), samen met drie certificatie-instellingen (SGS-Intron, KIWA en SKB-IKOB) exclusief voor alle gecertificeerde betonreparatiebedrijven in Nederland een studiemiddag waarin op de nieuwe BRL zal worden ingegaan. Hoe zit de nieuwe BRL in elkaar, wat betekent dit voor het gecertificeerde betonreparatiebedrijf, wat is constructief repareren, hoe ziet de nieuwe CUR-Aanbeveling 119  Injecteren eruit? Allemaal vragen die op woensdagmiddag 15 februari 2017 aan bod komen.

Jan Meester van Adviesbureau Hageman zal na de pauze uitgebreid ingaan op het constructief repareren en versterken van betonconstructies.

Het programma ziet er als volgt uit:
12.30 u Ontvangst met een broodje
13.00 u Opening door dagvoorzitter
13.10 u Welkom
13.15 u Toelichting op BRL 3201:2017
13.45 u Wat betekent de nieuwe BRL voor het reparatiebedrijf?
14.15 u Pauze
14.30 u Wat verstaan we onder constructief repareren?
15.00 u Toelichting op de nieuwe CUR-aanbeveling 119 Injecteren
15.30 u Wat verwacht een opdrachtgever van een gecertificeerd bedrijf?
15.45 u Discussie
16.00 u Afsluitende borrel

Voor meer informatie: www.vbr.nl

Duidelijkheid over onderzoeksverplichting galerijflats

23 mei 2016

Minister Blok heeft eind 2015, met een wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 (artikel 5.11), een verplichting ingesteld, om “de staat van galerijflats met uitkragende betonnen galerij- of balkonvloeren, die monoliet zijn verbonden aan de betonnen verdiepingsvloeren of gevelbalken, te (laten) onderzoeken”. Het betreft een onderzoek zoals eerder bedoeld in het (in 2012 gepubliceerde) BZK-infoblad “Onderzoek galerijvloeren bij flatgebouwen”. Het onderzoek aan de betonnen vloeren moet worden uitgevoerd overeenkomstig SBRCURnet-publicatie 248 “Constructieve veiligheid van uitkragende galerijplaten – Tweede herziene uitgave”. De uitkomsten van dit onderzoek moeten voor 1 juli 2017 in een rapport zijn vastgelegd.

Omdat deze onderzoeksverplichting in het kader van zorgplicht betrekking heeft op “betonnen galerij- of balkonvloeren”, is het voor eigenaren, onderzoeksinstellingen en controlerende instanties van de overheid niet altijd duidelijk in welke situaties onderzoek moeten worden uitgevoerd.

Om hier duidelijkheid over te krijgen hebben de opstellers van Publicatie 248 overleg gevoerd met het ministerie BZK. Tijdens dit overleg is duidelijk geworden dat de onderzoeksverplichting zich beperkt tot galerijflats en de daarbij aanwezige uitkragende galerij- en balkonvloeren. Naar aanleiding van dit overleg komen de opstellers van Publicatie 248 tot de volgende toelichting en aanbevelingen.

Galerijflats
In de Regeling Bouwbesluit is beschreven dat het onderzoek naar de veiligheid van uitkragende en monoliet verbonden betonnen galerij- of balkonvloeren in galerijflats moet worden onderzocht volgens Publicatie 248 (2014) van SBRCURnet. Deze publicatie beschrijft in artikel 2.4 eenduidig wanneer de balkonvloeren van deze flatgebouwen moeten worden onderzocht:

In aanvulling op deze beschrijving in Publicatie 248 zijn de volgende punten van belang:

Voor alle duidelijkheid wordt opgemerkt dat de volgende galerijflats niet onder de onderzoeksverplichting in het kader van de zorgplicht vallen:

Andere flatgebouwen met uitkragende vloeren
Naast de hiervoor beschreven galerijflats, zijn er vele andere typen gebouwen waar uitkragende vloeren monoliet zijn verbonden aan de betonnen verdiepingsvloeren of gevelbalken. Voorbeelden hiervan zijn balkonvloeren van portiekflats en torenflats met rondom uitkragende balkonvloeren en/of vluchtbalkons. Voor deze vloeren geldt de onderzoeksverplichting niet.

Maar ook deze vloeren moeten voldoen aan de eisen, die het Bouwbesluit stelt aan bestaande constructies. Zoals vastgelegd in de Woningwet zijn eigenaren ervoor verantwoordelijk, dat er geen gevaar voor de veiligheid ontstaat. Hoewel vanuit de rijksoverheid er geen wettelijke onderzoeks-verplichting is opgelegd om deze uitkragende vloeren te controleren, kunnen eigenaren dit wel laten doen, om daarmee invulling te geven aan de algemene zorgplicht die in de Woningwet is beschreven.

Ook bij uitkragende vloeren van niet-galerijflats kan sprake zijn van een te lage ligging van de wapening in de vloeren, aanwezigheid van chloriden geïnitieerde wapeningscorrosie, of een (te) zware belasting door bijvoorbeeld betonnen borstweringen. SBR-publicatie 248 kan ook als basis dienen om deze vloeren te (laten) controleren of nog wordt voldaan aan de eisen in het Bouwbesluit.

De opstellers zijn van mening dat, om invulling te geven aan de algemene zorgplicht, het aan te bevelen is om in de volgende situaties ook in andere flatgebouwen onderzoek te (laten) verrichten volgens het onderzoeksprotocol beschreven in Publicatie 248:

Inpandig gesitueerde (gedeelten van) balkonvloeren hoeven hierbij niet te worden onderzocht.

Laagbouw met uitkragende vloeren
Uitkragende vloeren zijn ook toegepast in eengezinswoningen (balkons) en laagbouw met slechts één galerijvloer voor ontsluiting van de bovenwoningen. De gevolgen van en risico’s bij het bezwijken van deze constructies, zijn kleiner dan bij hoogbouw (flatgebouwen). Voor laagbouw geldt de onderzoeksverplichting voor galerij- en balkonvloeren niet.

Wanneer een van de situaties, zoals hiervoor beschreven voor “andere flatgebouwen” (kustlijn, grote uitkraging en/of zware belasting), zich voordoet is aan te raden om ook voor laagbouw de staat van de vloeren te laten beoordelen. Met een beoordeling in overeenstemming met Publicatie 248 wordt dan invulling gegeven aan de algemene zorgplicht voor gebouweigenaren.

M. de Jonker
D.G. Mans
S.N.M. Wijte

Oud Beton staat voor een Nieuwe Uitdaging

Op vrijdag 15 januari jongstleden heeft prof.ir. Simon Wijte aan de TU Eindhoven zijn intreerede met deze titel uitgesproken.

Simon Wijte is op 1 april 2014 aangesteld als hoogleraar ‘Material related Structural Design – Sustainment of Concrete Structures’ aan de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven. Hij is zelf een alumnus van de faculteit Bouwkunde aan de TU/e, waar hij in 1989 afstudeerde bij de vakgroep Constructief Ontwerpen. Daarna is hij in dienst getreden bij Adviesbureau Hageman, waar hij sinds 2004 lid is van de directie. Sinds eind december 2015 is hij voorzitter van TGB Betonconstructies (VC20). Als lid van de CEN-commissie TC250/SC2 werkt hij mee aan de revisie van Eurocode 2, de norm voor het ontwerpen en toetsen van betonconstructies. Binnen de werkgroep Aardbevingen van NEN is hij nauw betrokken bij het opstellen van de NPR9998 voor het beoordelen van constructies bij een belasting door geïnduceerde aardbevingen in Noordoost-Nederland.

Over de intreerede

In zijn rede gaat Wijte in op de uitdagingen waar bestaande betonconstructies voor staan. De levensduur van betonconstructies overschrijdt ruimschoots de levensduur van andere delen van gebouwen. Dit maakt het hergebruik van betonconstructies, zoals bij de huisvesting van de faculteit Bouwkunde, voor de hand liggend. Hergebruik van betonconstructies vereist echter ook een herbeoordeling van de constructieve kwaliteit. In zijn rede gaat hij in op de daarbij voorkomende uitdagingen en het onderzoek dat naar aanleiding daarvan wordt uitgevoerd.

In het noordoosten van Nederland worden bestaande betonconstructies nu geconfronteerd met een onverwachte uitdaging: een aardbevingsbelasting. Deze constructies zijn niet uitgevoerd zoals normaliter wordt gedaan in aardbevingsomstandigheden. Om beter inzicht te krijgen in het gedrag van traditionele Nederlandse betonconstructies bij een aardbevingsbelasting, is het uitvoeren van onderzoek noodzakelijk. In zijn rede neemt hij u mee in een eerste aanzet van dit onderzoek.   

De volledige tekst van de intreerede is hier beschikbaar.

Informatiebijeenkomst: Wat als uw galerijflat constructief onveilig wordt verklaard?

27 maart 2015

Al enige tijd wordt door verschillende onderzoeksbureaus, volgens het inspectieprotocol CUR Publicatie 248 (tweede herziene uitgave), onderzoek verricht naar de constructieve veiligheid van uitkragende betonnen vloeren van galerijflats. Uit verschillende onderzoeksresultaten  blijkt, dat de problematiek bij de galerijvloeren van de Antillenflat te Leeuwarden geen incident betreft. Eén op de vier uitkragende galerijvloeren uit de jaren ´50 tot´70 voldoet niet aan de gestelde constructieve eisen voor bestaande constructies.

In verschillende gemeentes worden de galerijvloeren uit voorzorg onderstempeld. Het inspectieprotocol biedt in dit soort situaties geen oplossing. Nadat een galerijflat onveilig wordt verklaard, ontstaat er een grijs gebied waarin vooral veel onrust en vragen ontstaan bij bijvoorbeeld de eigenaren, beheerders, omwonenden e.d.

De verwachting is dat er nog meer galerijflats in Nederland onveilig worden verklaard. Daarom organiseert SGS INTRON een informatiebijeenkomst waarin de volgende vragen centraal staan:

Op donderdag 23 april 2015 organiseert SGS INTRON in samenwerking met Vogel BV, Normteq BV en Adviesbureau ir. J.G. Hageman BV een informatiebijeenkomst waar de ervaringen met het inspecteren en de mogelijkheden van het herstellen van de uitkragende balkons en/of galerijen worden toegelicht. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de bijlage.

Herontwikkeling Het Rode Dorp - Den Haag gereed!

Feest in het Rode Dorp: de studentencampus van Staedion is helemaal klaar en inmiddels bijna volledig bewoond. In 2012 besloot Staedion de voormalige arbeiderswoningen tegenover station Hollands Spoor de nieuwe bestemming te geven van studentenwoningen. Zowel tijdens het ontwerp als de uitvoering is nauw samengewerkt met studenten van de Haagse Hogeschool en leerlingen van het ROC Mondriaan en Stichting Haagbouw (leerlingbouwplaats).

Het Rode Dorp is op donderdag 24 april jongstleden officieel geopend door Marnix Norder, wethouder Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting, en Integratie van de gemeente Den Haag en Willem Krzeszewski, Bestuursvoorzitter van Staedion.

Adviesbureau Hageman verzorgde bij de herontwikkeling het constructie advies. Voor aanvullende informatie omtrent de herontwikkeling kunt u contact opnemen met Gerard van Drie (vandrie(at)adviesbureau-hageman.nl) of de website van Staedion raadplegen (www.staedion.nl).

Simon Wijte nieuwe hoogleraar betonconstructies TU/e

Met ingang van 1 april 2014 is Simon Wijte bij de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) benoemd tot hoogleraar Material related Structural Design – Sustainment of Concrete Structures.

Simon Wijte is een alumnus van de faculteit Bouwkunde aan de TU/e, waar hij in 1989 afstudeerde bij de vakgroep Constructief Ontwerpen. Vervolgens is hij bij Adviesbureau Hageman in dienst getreden, waar hij sinds 2004 deel uit maakt van de directie. Simon Wijte is lid van een groot aantal nationale en internationale commissies. Als lid van de CEN commissie TC250/SC2 en WG1 werkt hij mee aan de revisie van Eurocode 2, de norm voor het ontwerpen en toetsen van betonconstructies.

De onderwijstaak van de leerstoel richt zich op het behoud van bestaande betonconstructies bij eventueel een gewijzigde functionaliteit.  Onderzoeksmogelijkheden ten behoeve van het behoud van betonconstructies ziet Simon Wijte op het gebied van het bepalen van de constructieve capaciteit,  het versterken en het verbeteren van robuustheid. Een belangrijk onderzoeksonderwerp zal ook het gedrag van bestaande betonconstructies bij aardbevingsbelastingen zijn.

De leerstoel is voor 0,2 fte, één dag in de week. Daarnaast zal Simon Wijte zijn werkzaamheden bij Adviesbureau Hageman normaal voortzetten.

www.cementonline.nl

Studiemiddag: Constructieve veiligheid van bestaande aangestorte galerijplaten

Op 3 oktober organiseert de Betonvereniging een studiemiddag over de constructieve veiligheid van bestaande aangestorte galerijplaten. Door Adviesbureau Hageman wordt aan deze studiemiddag meegewerkt. Hierbij zal verslag worden gedaan van de ervaringen met het beoordelen van de constructieve veiligheid van deze constructies en met het toepassen van CUR-rapport 248 "Onderzoek naar en beoordeling van de constructieve veiligheid van uitkragende betonnen vloeren van galerijflats".

Extra informatiebijeenkomst: Constructieve veiligheid uitkragende betonnen vloeren

Op 21 mei 2013 organiseert SGS Intron samen met Adviesbureau Hageman een extra bijeenkomst, waarin het inspectieprotocol (CUR Publicatie 248) wordt besproken in relatie tot de relevante regelgeving en de onderzoeken die noodzakelijk zijn om tot een oordeel over de constructieve veiligheid te komen. Zie ook onderstaand bericht.

Informatiebijeenkomst: Constructieve veiligheid uitkragende betonnen vloeren

5 maart 2013

Naar aanleiding van het instorten van een galerijvloer van de Antillenflat in Leeuwarden heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het Platform Constructieve Veiligheid opdracht gegeven om een inspectieprotocol op te stellen.

Om de constructieve veiligheid bij relatief oude uitkragende betonnen vloeren van galerijflats te onderzoeken, is op 18 december 2012 door CUR Bouw & Infra en het Platform Constructieve Veiligheid, het inspectieprotocol gepubliceerd. Hierin wordt stapsgewijs beschreven op welke wijze de constructieve veiligheid, van uitkragende betonnen vloeren van galerijflats kan worden onderzocht. Binnen het Platform Constructieve Veiligheid hebben Meged Engineering & Consultancy, SGS Intron en Adviesbureau Hageman een belangrijke bijdrage geleverd aan het opstellen van het inspectieprotocol. Mede hierdoor hebben SGS Intron en Adviesbureau Hageman de krachten en kennis gebundeld om de onderzoeken aan de desbetreffende galerijflats gezamenlijk aan te bieden.

Op dinsdag 19 maart 2013 organiseert SGS Intron, in samenwerking met Adviesbureau Hageman, een informatiebijeenkomst waarin stapsgewijs het inspectieprotocol wordt besproken in relatie tot de relevante regelgeving en de onderzoeken die noodzakelijk zijn om tot een oordeel te komen over de constructieve veiligheid. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de bijlage.

Prof. Dick Hordijk presenteert onderzoeksresultaten "Verzakking 't Loon"

23 november 2012

Oorzaak verzakking winkelcentrum 't Loon
'LEKWEG' NAAR MIJNGANG

De plotselinge verzakking van een kolom in de parkeergarage van Winkelcentrum 't Loon in Heerlen begin december 2011 is veroorzaakt doordat er breuken in de ondergrond zijn ontstaan als gevolg van de zeer ondiepe mijnwinning ter plaatse. Gedurende een groot aantal jaren heeft grondwater en bodemmateriaal door deze breuken in de oorspronkelijk ondoorlaatbare grondlagen een weg gevonden naar een holte in de mijngang. Daarbij kan ook het stijgende mijnwater een rol hebben gespeeld. Deze combinatie van factoren heeft uiteindelijk geleid tot het optreden van een 'sinkhole'; een plotselinge verzakking van de bovengrond. Dat is vastgesteld door een internationaal onderzoeksteam, dat onder leiding van Prof. Hordijk een onafhankelijk onderzoek heeft verricht naar de oorzaak van de verzakking. Met het oog op de veiligheid heeft de VvE de constructie na de verzakking voortdurend gemonitord. Daaruit is gebleken dat de veiligheid op geen enkel moment in het geding is geweest.

Mijngang
Winkelcentrum 't Loon bevindt zich direct boven een gebied waar tot het midden van de jaren '50 van de vorige eeuw mijnwinning heeft plaatsgevonden. Precies onder 't Loon ligt de begrenzing van de voormalige mijn, met lokaal een zeer ondiepe winning van circa 90 meter. Na beëindiging van de mijnwinning heeft men het mijndak gecontroleerd laten instorten, hetgeen tot verticale en schuine breuken in de bovenliggende bodemlagen heeft geleid. Gebleken is tevens dat de mijn niet geheel is ingestort, maar dat een holte is achtergebleven.

Lekweg
Het doorsijpelen van grondwater en bodemmateriaal door de oorspronkelijk ondoorlatende, maar na het instorten van de mijn vervormde en gebarsten grondlagen, maakte een verticaal transport van bodemmateriaal mogelijk. Aangetoond is dat de achtergebleven openingen in de oorspronkelijke mijngang zich met materiaal uit de lagen daarboven hebben gevuld. Het effect van de 'lekweg' naar de mijngang is mogelijk versterkt door het stijgende mijnwater dat de afgelopen jaren het niveau van de mijn bereikte. Het geleidelijke proces van het doorsijpelen van grondwater en bodemmateriaal verklaart de jarenlange verzakking van de grond onder 't Loon en daarnaast het ontstaan van een sinkhole. Deze geringe grondverzakking betekent echter niet dat mocht worden verwacht dat er zich een sinkhole zou voordoen.

Onderzoek
In de periode tussen 31 augustus en 2 december 2011 werd in Winkelcentrum 't Loon in Heerlen in toenemende mate scheurvorming geconstateerd in enkele kolommen. Nauwgezet monitoren wees uit dat er sprake was van lokale instabiliteit in de ondergrond. Na het verzakken van de kolom op 2 december is de Vereniging van Eigenaren gestart met onderzoeken naar de oorzaak van de verzakking. Met het oog op de veiligheid heeft de VvE de constructie voortdurend gemonitord. Daaruit is gebleken dat de veiligheid op geen enkel moment in het geding is geweest. Alle meetgegevens zijn direct en voortdurend met de gemeente Heerlen gedeeld. De Vereniging van Eigenaren heeft vanaf de eerste signalen in de zomer van 2011 de gemeente Heerlen nauw betrokken bij de ontwikkelingen. De gemeente wilde niet samen met de VvE een onderzoek naar de oorzaak laten doen. De VVE heeft al op 7 februari 2011 haar eerste bevindingen met de gemeente gedeeld. Vanzelfsprekend is de gemeente ook uitvoerig in kennis gesteld van de onderzoeksopzet van het vervolgonderzoek. Zoals afgesproken worden alle onderzoeksgegevens thans ter beschikking gesteld aan de gemeente en ook stelt de VVE haar terrein beschikbaar voor eventueel aanvullend onderzoek.

Onderzoekers
Het onderzoek werd uitgevoerd door een internationaal onderzoeksteam bestaande uit:

Daarnaast is een Second Opinion gevraagd aan:

Het onderzoek stond onder leiding van Prof. dr. ir. D.A. Hordijk van Adviesbureau Hageman, die ook verbonden is aan de TU Eindhoven.

Herbouw
Onmiddellijk na de sloop van een deel van het winkelcentrum heeft de eigenaar kenbaar gemaakt zo spoedig mogelijk te willen herbouwen. Inmiddels wordt er gewerkt aan een concreet bouwplan.

Documenten
Het onderzoek naar de oorzaak van de verzakking van Winkelcentrum 't Loon bestaat uit verschillende documenten:
Het eerste rapport (31 januari 2012)
Het eindrapport, Engelse en Nederlandse versie (22 november 2012)
34 deelrapporten (beschikbaar op DVD)

Voor een goed visueel begrip van de ondergrondse verzakking is tevens een schematische animatie gemaakt. 

Dick Hordijk benoemd tot hoogleraar Betonconstructies aan de TU Delft

15 november 2012

Dick Hordijk wordt de nieuwe hoogleraar Betonconstructies aan de TU Delft. Dat heeft de decaan van de faculteit Civiele techniek en Geowetenschappen, prof.dr.ir. Bert Geerken, bekendgemaakt op de Betondag op 15 november jl. in de Doelen te Rotterdam. De hoofdredacteur van Cement wordt daarmee de opvolger van prof.dr.ir. Joost Walraven, die de leerstoel vanaf 1989 heeft bekleed.

Prof.dr.ir. Dick Hordijk keert daarmee terug naar de plaats waar hij in 1985 is afgestudeerd en in 1991 is gepromoveerd. Van 1990 tot 2001 was hij werkzaam bij TNO Bouw. Op dit moment is hij directeur/mede-eigenaar van Adviesbureau ir. J.G. Hageman B.V. te Rijswijk en deeltijdhoogleraar Betonconstructies aan de TU Eindhoven. Daarnaast is hij vice-voorzitter van de Betonvereniging, voorzitter van de betonstudievereniging Stufib en hoofdredacteur van het vakblad Cement. Prof. Hordijk zal zijn positie aan de TU Eindhoven beëindigen, maar zal wel verbonden blijven aan Adviesbureau Hageman.

In zijn functies bij TNO en Adviesbureau Hageman was Prof. Hordijk betrokken bij zeer vele onderzoeken en diverse normatieve activiteiten. Genoemd kunnen onder andere worden de onderwerpen breukmechanica van beton, toepassing van grindvervangende toeslagmaterialen, ankers in beton, kunststofwapening, versterking van betonconstructies met opgelijmde koolstofwapening en betonoverlagingen voor stalen bruggen. Hij heeft als forensic engineer vele bouwfouten en, uit de media bekende, grote schadegevallen geanalyseerd.

In een eerste reactie op zijn benoeming heeft Prof. Hordijk aangegeven er zeer veel zin in te hebben om in Delft weer aan de slag te gaan. Hij ziet het als een grote uitdaging om, als opvolger van zijn illustere voorgangers, de internationale zeer goede naam van de TU Delft op betongebied hoog te houden. Hij hecht veel waarde aan de samenwerking met de bouwpraktijk. “We zullen onze uiterste best doen om de studenten voor de praktijk, maar ook samen met de praktijk, goed op te leiden. We hebben allemaal onze mond vol van constructieve veiligheid. Volgens mij begint dat bij goed onderwijs. Maar ook het wetenschappelijk onderzoek wil ik graag voor, en samen met, de bouwpraktijk op een gedegen wijze uitvoeren. De focus zal daarbij blijven liggen op onderwerpen met een hoge maatschappelijke relevantie. Wat dat betreft verwacht ik dat onderzoek naar bestaande betonconstructies, constructieve veiligheid en duurzaamheid (consequenties van ontwerpkeuzes) voorlopig hoog op de agenda blijven staan. Daarnaast zullen we natuurlijk de toepassingsmogelijkheden van het meest toegepaste en voor de maatschappij zeer belangrijke bouwmateriaal beton verder blijven onderzoeken. Ik ben blij met de steun die er op dit moment vanuit de bouwpraktijk is en hoop en verwacht dat die steun, in welke vorm dan ook, er ook in de toekomst zal blijven.”

bron: http://www.cementonline.nl